Championka Azi :)

15.01.2016 13:51

Dne 10.01.2016 dostala Arnie Azi na MVK v Ostravě 3 CAC posudek a dosáhla tedy titulu Champion :)